ÁSZF

ÁSZF / Adatvédelmi nyilatkozat

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Hungária Poli-Car BT, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Hungária Poli-Car Bt tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait.A honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban vállalatunk általános tevékenységének fejlesztéséhez használjuk fel.

A Hungária Poli-Car Bt. nem küld hírlevelet.

A nyilvántartott adatokat a működéshez szükséges kötelezőkön kívül harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap "Ászf/ adatvédelmi nyilatkozat" fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el a gumiszonyeg@gmail.com e-mail címre.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://autoszonyeg.net/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://autószőnyeg.hu/aszf, https://autószőnyeg.hu/frontend-files/uploads/files/adatkezelési_tájékoztato_hungaria-poli-car.pdf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

A szolgáltató:

Név : Hungária Poli-Car BT

Székhely: Budapest 1106 Pesti Gábor u. 37.

Telephely: Budapest 1161 Rákosi út 32.-34.

Képviselő neve: Máté János

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.01-06-214725

Adószám:28358079-2-42

Bankszámlaszám : 10102237-12266405-00000008

Vevőszolgálat: Budapest 1161 Rózsa u. 33-35

Tel:06-1-4055549

Adatkezelők:

Név: Hungária Poli-Car BT

Székhely: Budapest 1106 Pesti Gábor u. 37.

Telephely: Budapest 1161 Rákosi út 32.-34.

Képviselő neve: Máté János

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.01-06-214725

Adószám:28358079-2-42

Bankszámlaszám : 10102237-12266405-00000008

Vevőszolgálat: Budapest 1161 Rózsa u. 33-35

Tel:06-1-4055549

Név: http://deutscheweb.org/
Név: Deutscheweb GmbH.
Cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 10
Tevékenység: . Weboldal üzemeltetés, tárhelyszolgáltatás, marketing tevékenység

Tárhelyszolgáltató:

http://deutscheweb.org/
Név: Deutscheweb GmbH.
Cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 10
Tevékenység: . Weboldal üzemeltetés, tárhelyszolgáltatás, marketing tevékenység

Adatfeldolgozók megnevezése:

http://deutscheweb.org/
Név: Deutscheweb GmbH.
Cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 10
Tevékenység: . Weboldal üzemeltetés, tárhelyszolgáltatás, marketing tevékenység

Weboldal üzemeltetés, tárhelyszolgáltatás, marketing tevékenység,

Szerződő felek: Eladó és Vevő közösen

Ki minősül Fogyasztónak: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti;

Honlap: ez a weboldal, amely a szerződés megkötésére is szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között ezen a weboldalon (és- vagy) az elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés,ami a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz; (Pl: számítógép, laptop, mobiltelefon)

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: jelen weboldalon szabadon vásárolható értékesítésre szánt dolog amely a fogyasztók igényeit hivatott kielégíteni, és a szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért.

A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt a böngésző vissza gombjával minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a megadott terméknél az X gomb megnyomásával törölheti a kosár tartalmát.Csak ha mindent rendben lévőnek talál, akkor véglegesítse a vásárlását. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A honlap használata: A jogszabályok felsorolásán kívül a vásárlást a gyakorlatban segítve ezt ebben a menüpontban röviden és érthetően külön kiemeljük. Rendelés szállítás és fizetés

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) Amennyiben meggyőződött róla, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte: Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését legkésőbb a rendelést követő 3 munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Felhasználási feltételek:

1. A felelősség korlátozása:

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, tekintettel a felmerülő hibákra.

Cégünk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

-Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a működést és a vásárlást.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Cégünk előzetes értesítés nélkül is megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a web áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

Cégünk szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és ezért felelősségre nem vonható.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a web áruházban.

Cégünk felelőssége a termék Vásárló részére történő átadásáig tart, az ezt követően keletkezett sérülések az áru átvevőjét terhelik. A beszerzés helyétől és a termék értékétől függően, megrendeléskor Cégünk jogosult a vásárlás megvalósulásának biztosítékaként előleget kérni. Az előleg értéke a termék eladási árának minimum 50%-a. A kifizetett előlegről Vásárló számlát kap.

Amennyiben a Vásárló visszalép a vásárlástól, úgy Cégünk az előleg értékéből fedezi a termék visszaszállításának költségeit. Ha a visszaszállítás nem lehetséges, vagy aránytalan költségekkel járna, Cégünk jogosult a szerződés meghiúsulása következtében elszenvedett kárának teljes összegét levonni.

2. Szállítás:

Cégünk minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa eladott termék és annak kiszállítása Vásárló igényeinek megfeleljen.A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postai kormányrendelet) módosítása alapján webáruházunk is biztosítja az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét is vásárlóink számára a mindenkori általános postai díjszabás szerint. Azonban ez cégünkre jelentős terheket ró, ezért külön kezelési költséget számítunk fel. Részletesen lásd: Rendelés fizetés és szállítás.

A hibás jármű-azonosításból, hibás adatszolgáltatásból, az adott autótípus nem ismerésével kapcsolatban előforduló károkért Cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.

A szállítmány-eltérésből keletkező kárt Cégünk az áru értékéig téríti meg a hiány pótlásával, vagy az áru értékének jóváírásával.

Amennyiben a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Vásárló a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni és nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

A webáruházban leadott rendelésről a rendelést követően e-mailben értesíti a rendszer automatikusan. Az e-mail tartalmazza a rendelés valamennyi részletét, beleértve a rendelésszámot és rendelésének állapotát. A rendelés állapotáról folyamatos tájékoztatást fog kapni. Kérjük, a megrendelés teljesüléséig őrizze meg ezt az e-mailt.

Cégünk fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért külön díjat számítson fel a Vevőnek. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat.

A Vásárló az áru átvételével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék(ek) ellenértékét, az áru átvételekor kapott bizonylaton feltüntetett fizetési határidőben és módon Cégünk részére megfizeti. Amennyiben a fizetés nem, vagy nem a megadott határidőre teljesül, úgy Cégünk jogosult a késedelem első napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot, továbbá a követeléssel kapcsolatos költségeket (pl.: ügyvédi és behajtási költségek) Vásárlóra terhelni.

3. Adatvédelem és adatkezelés:

Adatvédelmi elveink a web áruház üzemeltetője, a Hungária Poli-Car Bt (továbbiakban: Szolgáltató) a web áruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében a következő törvények:

1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

2001.évi CVIII. , az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény,

2003. évi C. Törvény Az elektronikus hírközlésről szóló,

2011. CXII Törvény Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló,

alapján jár el.

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a web áruházban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a web áruházban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A felhasználó beleegyezik, hogy a regisztrációval egyidejűleg a szolgáltatótól a web áruház használatával kapcsolatos üzeneteket, leveleket fogad.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Egyéb közérdekű információk:

Web áruházunk tartalmazhat képi, informális vagy egyéb tévedéseket, pontatlanságokat. A web áruházban található tájékoztató információkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azok forrása sok esetben valamely beszállítója. Egyben az itt található információkon bármikor bejelentés nélkül változtathat, ideértve a termékek árait, egyéb adatait vagy a termék fényképét.

Web áruházunkban tárolt képek igyekeznek pontos információkkal szolgálni a termékekről, de itt meg kell, jegyezzük, hogy a különféle termékek egymáshoz viszonyítva kisebbek, avagy nagyobbak lehetnek, mint ahogyan arra a fotókból következtethet bárki, aki nem ismeri az adott terméket. Ennek oka, hogy a lehető legnagyobb képkivágásban ábrázoljuk az egyes termékeket.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Hungária Poli-Car Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Hungária Poli-Car Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Hungária Poli-Car Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

2. A kezelt adatok jogalapja, köre, célja, és az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.). Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

2.1. Kapcsolatfelvétel

Tároljuk és felhasználjuk a felhasználók által megadott személyes adatokat amikor felkeresnek minket telefonon, e-mailben, a weboldalon található kapcsolati űrlapon keresztül, vagy valamilyen más formában.

Az adatkezelés az önkéntes megadástól azok törléséig tart. A rá vonatkozó személyes adatok törlését az érintett bármikor kérheti az 1. pontban megadott elérhetőségi adatok bármelyikén.

2.2. Megrendelés

Az adatkezelés célja a megrendelés sikeres teljesítése, szavatossági jogok biztosítása, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A megrendeléshez kötött kezelt adatok köre a név, cégnév, adószám, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, és email cím. A kiszállításhoz szükséges kezelt adatok köre a név, telefonszám és a szállítási cím email cím.

2.3. Regisztráció

A regisztráció weboldalunkon nem kötelező.

A regisztráció célja, hogy a felhasználó a webáruházban felvitt adatait később újabb bevitel nélkül felhasználhassa.

A regisztrációkor tárolt adatok: cégnév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, jelszó.

Továbbá, a rendeléshez kapcsolódó adatokat: számlázási cím, szállítási cím.

Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk a weboldalt használók személyes adatait és a technikai információkat (pl. IP cím) olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, mint például az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni esetleges támadás esetére. Tároljuk és felhasználjuk adataikat olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek.

2.4. Online chat

A weboldalon található chat segítségével közvetlenül kapcsolatba léphet a felhasználó a szolgáltató ügyintézőjével. A személyes adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul. Az ezen a felületen küldött üzenetek, a chat kiszolgálója, a Smartsupp szerverein tárolódik. Az online chat sütiket használ. A sütikről bővebb információ a 4. pontban található.

A megadott személyes adatokat nem minden esetben ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért annak megadója felel.

3. Adatok továbbítása harmadik félnek

Amikor a felhasználó személyes adatait az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, folyamatosan szavatoljuk a jogszabályi előírások betartását. Így a felhasználó adatát csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére.

4. Automatikusan gyűjtött anonim adatok

4.1. Cookie (süti)

A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (vagyis nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek alapján a felhasználók nem azonosíthatók, mint például a felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan az oldalunkra érkezett.

Ezek a cookiek, melyek kis méretű, információt tartalmazó szöveges fájlok, és egy weboldal felkeresésekor generálódnak a felhasználó gépén.

Használt sütik:

- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

- Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

- Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

- Biztonsági cookie.

A sütik letiltása

A legtöbb böngésző engedélyezi az alapértelmezett süti beállítások módosítását, a “Segítség” funkció pedig tájékoztatást nyújt, hogy

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A sütik célja a felhasználói élmény javítása, a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, így a sütik letiltása után elképzelhető, hogy a weboldal egyes funkció nem fognak megfelelően működni.

4.2. GoogleAnalytics

Oldalunk alkalmazza a GoogleAnalytics programot, a Google Inc. ("Google") web elemző szolgáltatását. A GoogleAnalytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban a felhasználó IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A GoogleAnalytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.

A fenti információkat a szolgáltató kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5. Érintettek főbb jogai:

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Hungária Poli-Car Bt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett kérésére a rá vonatkozó személyes adatokról - GDPR 13. és 14. cikk szerint - rövid, tömör, könnyen értelmezhető információt adjon a GDPR 15-22. és 34. cikke alapján.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van kérni a rá vonatkozó adatok megváltoztatását, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

5.3. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Hungária Poli-Car Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha a tárolásuk a szolgáltatás céljának teljesítéséhez elengedhetetlen, vagy ha törvény írja elő tárolásukat.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérvényezni, és a szolgáltatónak kötelessége az érintettre vonatkozó személyes adatokat számítógéppel olvasható formában a rendelkezésére bocsátani indokolatlan késedelem, és akadályozás nélkül, hogy azokat érintett másik adatkezelőnek továbbíthassa.

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

5.7. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (Budapest,1055 Falk Miksa u. 9-11, (06 1) 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6. Linkek más vállalatok weboldalaira

A weboldalunk tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül a felhasználó által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól!

4.Panaszkezelés és jogérvényesítés:

A vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:

Név: Autószőnyeg.hu  / Hungária Poli-Car BT

Budapest 1161 Rózsa u. 33-35

Tel:06-1-4055549

email:gumiszonyeg@gmail.com

A szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a törvényben meghatározott ideig megőriz.(5 év) A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (a helyszínen) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a Vásárló számára:

-Online vitarendezési fórum:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

-Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

http://www.kormanyhivatal.hu/

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

+36 1 450-2598

-Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131   Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

A szerződésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztói szerződésekről szóló http://www.nfh.hu/data/cms8456/49₂003_GKM_rendelet.pdf" 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet szabályait kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén megkísérlik a peren kívüli megegyezést. A peres eljárásokban, a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság illetékes.

5. Szerzői jogok:

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

Az oldalon elhelyezett szöveges információk, termékleírások és képi anyagok a Hungária Poli-car Bt. szellemi tulajdonát képezik.

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás,például: adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul.

6/A Jótállás:

  • A jótállás időtartama a törvényben meghatározott értékhatárú termékekre
  • 10 000-100 000 forintig: 1 év
  • 100 000-250 000 forintig: 2 év
  • 250 000 forint felett: 3 év.

mely alól kivétel, ha a beszállító ennél hosszabb idejű jótállást vállalt. A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja. A jótállás érvényesítéséhez minden esetben a számlára lesz szüksége, ezért kérjük, azt őrizze meg.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha az a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, például, ha a hiba:

-szakszerűtlen üzembe helyezés, (pl: a termék megfelelőségének ellenőrzése nélküli luk fúrása szőnyegbe)

-rendeltetésellenes használat, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-hanyagság, elégtelen higiénia,

-természetes kopás, elhasználódás eredménye.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó: elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta a kötelezettségének megfelelő határidőn belül,vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen, a termék használatát nem befolyásoló hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést a lehető leghamarabb elvégezze.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése:

Név: Autószőnyeg.hu /Hungária Poli-Car Bt

Cím: 1161 Rózsa u. 33-35

Nyitvatartás: H-P 10h-16h.

Email: gumiszonyeg@gmail.com

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Szolgáltatót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

6/B Kellékszavatosság:

Bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

A vásárló az Autoszonyeg.net hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak itt sincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy héten belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6/C Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint –kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés Az Ügyfél termékszavatossági igényét termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

-vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető

-vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.Elállási jog:

Ez kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indoklás nélkül elállni.

Ez a terméknek, vagy több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül lehetséges.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Kivételt képez az elállási jog gyakorlása alól:

  • 1. Ha a Fogyasztó a terméket nem a kipróbálás mértékének megfelelően,azaz nem a jellegének, tulajdonságainak és megfelelőségének megállapításához szükséges mértékben használta, összekoszolta, rátaposott, lukat fúrt bele. Tehát kipróbálni az autóban lehet, de rátaposni, átalakítani, levágni belőle, lukat fúrni bele,az már nem megengedett, mert az újra eladhatóságot lehetetlenné teszi.
  • 2. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, 14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek, c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

TEHÁT: A SZÖVET AUTÓSZŐNYEG !!!!

Szövet autószőnyegek méretére, alakjára, kialakítására és megfelelőségére vonatkozó előírás:

Számos szabásminta alapján készülnek a szőnyegek, időközben is változtat rajta a gyár és az ezzel foglalkozó cégek is.

A vevők is mást akarnak (a teljesség igénye nélkül):

-nagyobb legyen

-erősebb legyen,

-puhább legyen,

-legyen hátul egyben,

-ne legyen hátul egyben,

Stb.....

Természetesen mindez egyszerre,és azzal hasonlítják össze ami a jelenleg az autójukban van.Ennek megfelelni nem könnyű.

Többféle igényre többféle megoldás létezik, nálunk is. Amik a webáruházban kaphatóak azok a gyári vagy gyárihoz közeli megoldások.

Ezért nem fogadunk el reklamációt arra vonatkozóan, hogy egy-két centiméterrel rövidebb vagy hosszabb, vagy nem pont olyan mint amilyen az autóban van.Természetesen erre is van lehetőség, hogy pontosan olyan legyen, a helyszínen személyes egyeztetés után és egyedileg legyártva.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is.

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A megrendelés és a számla sorszáma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 3 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fontos, hogy a 14 napos elállási idő, nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem, hogy a terméket megtekinthesse, kipróbálhassa, úgy ahogy egy üzletben lenne erre lehetősége.
Ha a terméket nem csak kipróbálta, hanem használta is, akkor az értékcsökkenésért felelősséggel tartozik.Az értékcsökkenést a szolgáltató állapítja meg.
Mivel termékeink jelentős része használtan eladhatatlan, (cégünk ugyanis csak új terméket árusít,)  használt, koszos autószőnyeget így nem tudunk csak jelentős, 90%-ot is meghaladó értékcsökkenéssel visszavenni, hiszen annak az értéke eladhatatlansága okán jószerivel 0. Nem hiszem, hogy bárki örömmel venne egy cipőtalptól származó, bizonytalan eredetű foltos terméket. Ezért kérjük, hogy a terméket csak gondos ellenőrzést követően ,miután kiderült,hogy valóban megfelel a kívánalmaknak, vegyék használatba.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak pl.:szövet autószőnyeg.

c) Ha a Fogyasztó a terméket nem a kipróbálás mértékének megfelelően,azaz nem a jellegének, tulajdonságainak és megfelelőségének megállapításához szükséges mértékben használta, összekoszolta, rátaposott, lukat fúrt bele. Tehát kipróbálni az autóban lehet, de rátaposni, átalakítani, levágni belőle, lukat fúrni bele,az már nem megengedett, mert az újra eladhatóságot lehetetlenné teszi.

8.Tárolás: A megrendelt termékeket 5 napig tartjuk foglalásban. Ezután a megrendelést töröljük. Az esetlegesen át nem vett, visszaküldött termékeket, 30 napig díjmentesen tároljuk. Ezután további 30 napig tárolási díjat számítunk fel, aminek mértéke 300 ft/nap. A 60 nap után át nem vett termékeket tovább nem tároljuk, értékesítjük, vagy megsemmisítjük.

9. Visszavétel:

Cégünk a törvénynek megfelelően vállalja, hogy az általa forgalmazott termékeket, a fogyasztóktól vásárlást követő 14 naptári napon belül, teljes eladási értéken visszavásárolja.

Kivételt képez ez alól pl: az említett egyedi igények szerint összeállított és így készült szövet autószőnyeg.

Nagyon röviden a lényeg: A termékeket a szövet autószőnyegek kivételével 14 napon belül lehet visszaküldeni. A szövet autószőnyegeket nem lehet visszaküldeni.

Ezért:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, 14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek, c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

A többi terméket is csak úgy, hogyha nem használták. Tehát berakható az autóba, kipróbálható milyen a mérete, formája, de nem lehet használni, rátaposni, átalakítani, lukat vágni bele.